Algemene
Voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Josh Frost Entertainment en de opdrachtgever, betreffende alle aangeboden diensten (workshops, optredens, typetjes), hierna te noemen ‘optreden’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel bindend wanneer dit door Josh Frost Entertainment schriftelijk (op papier of per mail) bevestigd is.
1.3.1 Een overeenkomst is bindend tot stand gekomen als door Josh Frost Entertainment opgezette contract door opdrachtgever is ondertekend en getekend exemplaar weer door Josh Frost Entertainment is ontvangen.
1.3.2 Een door Josh Frost Entertainment ontvangen getekend exemplaar van de overeenkomst wordt door Josh Frost Entertainment per mail bevestigd en daarmee de overeenkomst aangegaan.
1.3.3 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk vastgelegd te worden in een nieuwe, vervangende overeenkomst. Hiermee dient 1.3.1 en 1.3.2 opnieuw tot uitvoer gebracht te worden.
1.3.4 Onjuistheden in locatie, (wacht-)tijd of wat voor aard dan ook vastgelegd in de overeenkomst dienen door de opdrachtgever voor ondertekening bekend gemaakt te worden aan Josh Frost Entertainment. Laatstgenoemde zal dan een nieuwe, aangepaste overeenkomst doen toekomen.

2 Optreden

2.1 Afspraken betreffende het optreden, vastgelegd in de overeenkomst, zijn bindend. Verlenging van het optreden, mits ruim op tijd aangegeven, is mogelijk tegen meerprijs.
2.2 De Opdrachtgever dient te voorzien in de nodige faciliteiten (parkeergelegenheid, kleedruimte), werkruimte en tijd, zodat Josh Frost Entertainment zich naar behoren ter plekke kan voorbereiden en in rust opruimen.
2.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade en/of vermissing van materiaal toebehorende aan Josh Frost Entertainment gedurende de voorbereiding, het optreden en de afbouw tot aan vertrek van de artiest, tenzij door artiest zelf aangericht.
2.4.1 De Artiest heeft bij optredens vier uur of langer recht op 10 minuten pauze per uur.
2.4.2 Voor de Artiest is een ruimte beschikbaar waar hij zich tijdens zijn pauze terug kan trekken.
2.4.3 Wanneer een optreden door omstandigheden (weer of gevaar) moet worden beëindigd of onderbroken, moet door Opdrachtgever te allen tijde aan het honorarium worden voldaan.
2.4.4 Bij onenigheid betreffende beëindiging of onderbreken van optreden, is de mening van de artiest doorslaggevend.
2.5 Gedurende de aanwezigheid van de artiest, heeft de artiest recht op gratis consumpties, evenredig aan de lengte van zijn of haar verblijf.
2.6 Zich voordoende, niet in overeenkomst vastgelegde, wachttijd van artiest wordt bovenop het overeengekomen factuurbedrag gerekend.
2.7 Boetes voor artiest voortkomende uit onterechte aanwijzingen (bijv. bij parkeren) vanuit de Opdrachtgever vallen onder de aansprakelijkheid van de Opdrachtgever.

3 Annulering vanuit de Opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever kan een optreden schriftelijk per brief of email annuleren.
3.2 Een optreden is pas bij bevestiging van annuleren door Josh Frost Entertainment geannuleerd.
3.3.1 Bij annuleren worden tot vier weken voor optreeddatum alleen administratiekosten in rekening gebracht.
3.3.2 Bij annulering binnen vier weken tot de optreeddatum wordt 50% van de overeengekomen kosten te zien op factuur in rekening gebracht.
3.3.3 Bij annulering binnen 7 dagen tot optreeddatum wordt 75% van de overeengekomen kosten te zien op de factuur in rekening gebracht.
3.3.4 Annuleren wanneer de artiest al onderweg is naar het optreden, resulteert in het in rekening brengen van het volledige factuurbedrag.
3.3.5 Bij overmacht, te bepalen door Josh Frost Entertainment (bijv. overlijden of ernstige ziekte), zal Josh Frost Entertainment geen annuleringskosten rekenen.

4 Annulering door Josh Frost Entertainment

4.1 Josh Frost Entertainment heeft het recht om bij overmacht (overlijden, ziekte, ongeval, autopech) een optreden te annuleren. Hierbij dient, zo mogelijk, Opdrachtgever wel een duidelijke reden te krijgen. De Opdrachtgever heeft hierbij recht op volledige terugbetaling in geval van plaatsgevonden betaling vooraf.
4.2 Josh Frost Entertainment stelt zich verantwoordelijk op en zal bij overmacht streven naar geschikte vervanging. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
4.3 Josh Frost Entertainment is na annulering niet verder verantwoordelijk voor door de Opdrachtgever te maken andere kosten.

5 Betaling

5.1 Overeengekomen kosten worden door Josh Frost Entertainment aan de hand van een factuur in rekening gebracht.
5.2 De opdrachtgever krijgt vanaf facturering 14 dagen de tijd tot betaling factuur.
5.3 Bij niet binnen termijn voldoen van betaling factuur door Opdrachtgever, wordt éénmaal een kosteloze herinnering toegestuurd, met een vernieuwde betaaltermijn.
5.4 Wanneer niet binnen de betalingstermijn voldaan wordt aan de betalingsplicht door de Opdrachtgever, wordt een rente toegepast van 5% per week. Elke nieuwe week hierbij telt als volle week, met ingang van de dag dat betaling moest plaatsvinden.
5.4.1 Bij een niet binnen termijn betaalde betaling van Opdrachtgever aan Josh Frost Entertainment worden mogelijke incassokosten verplicht doorgerekend aan de Opdrachtgever.
5.4.2 Bijkomende administratiekosten van Josh Frost Entertainment worden ook doorberekend aan de Opdrachtgever.
5.4.3 Wanneer door Josh Frost Entertainment bij uitblijvende betaling besloten wordt de vordering uit handen te geven aan een derde partij, komen alle kosten hiervan (zoals (buiten-)gerechtelijke incassokosten, rechtskundige bijstand,bij vonnis niet geliquideerde kosten en onverminderd BTW en eventuele proces- en executiekosten) ten laste van de Opdrachtgever.

6 Auteursrecht en Portretrecht

6.1 Op alle optredens en documenten en de website van Josh Frost Entertainment is het auteursrecht van toepassing.
6.2 Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van mediamateriaal verzameld tijdens een optreden, op het moment dat zij deelnemen aan een activiteit.
6.3 Deelnemers mogen zelf foto’s of videomateriaal maken, mits voor eigen gebruik. Ter distributie moet dit eerst met schriftelijke toestemming van Josh Frost Entertainment goedgekeurd worden.
6.4 Josh Frost Entertainment behoud zich het recht opnamemateriaal kosteloos op te vragen en te verkrijgen bij de Opdrachtgever en derde partijen, en te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Josh Frost Entertainment neemt zich voor ten alle tijden naar het beste van zijn kennen en kunnen te presteren.
7.2 Deelname aan optredens/activiteiten waarbij Josh Frost Entertainment actief is, is geheel op eigen risico.
7.3 Josh Frost Entertainment is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de Opdrachtgever, voortvloeiende uit een optreden.
7.4.1 Josh Frost Entertainment behoud zichzelf en de artiest het recht voor een optreden niet te laten plaatsvinden, wanneer door Opdrachtgever niet wordt voldaan aan overeengekomen afspraken.
7.4.2 Bij de bij 7.4.1 geschetste situatie behoud de Opdrachtgever de plicht om de overeengekomen factuur te moeten betalen.